Projekt

„Powiaty Alytus i Augustów – bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny”

W dniu 22 marca 2016 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja inaugurująca Program Współpracy INTERREG V-A LITWA-POLSKA 2014-2020. Spotkanie będzie zorganizowane pod hasłem: Interreg V-A Litwa-Polska: w kierunku zmian. Program Współpracy INTERREG jest programem wspierającym dwustronne projekty współpracy. Uczestnicy zapoznali się z osiągnięciami Programu z lat 2007-2013, a także poznali podstawowe założenia jego nowej edycji. Bardzo interesującą i równie ważną częścią spotkania było Forum Partnerstwa, podczas którego można było zaprezentować swoje koncepcje projektowe i tym samym znaleźć partnerów do realizacji wspólnych przedsięwzięć w ramach Programu.

Konferencja ta była bardzo ważnym wydarzeniem z perspektywy podjęcia współpracy partnera polskiego tj. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie z partnerem litewskim, którym jest Poliklinika w Alytusie.

W dniach 23-25 marca 2016 r. prowadzone były intensywne rozmowy z każdym z potencjalnych partnerów. Ostatecznie ustalono, że wspólne cele i podobne założenia, a także największą determinację do realizacji wspólnych działań na rzecz podniesienia opieki nad kobietą i rodziną wykazała Poliklinika w Alytusie. Dyrekcje obu jednostek podjęły decyzję o ścisłej współpracy.

Pierwsze spotkanie grupy roboczej powołanej do przygotowania projektu Interreg Polska-Litwa zaplanowano na 25 kwietnia 2016 r. Strony zadeklarowały wspólną realizację projektu inwestycyjnego. Partnerzy przeanalizowali główne problemy wpływające na jakość opieki nad kobietą i rodziną (m.in. niedostateczne rezultaty w diagnostyce ginekologicznej, bariery w dostępie do badań prenatalnych, brak sprzętu medycznego lub konieczność jego wymiany jak i potrzeba szkoleń lekarzy) i ustalili, że celem projektu będzie zwiększenie dostępu i poprawa jakości badań diagnostycznych dla kobiet w wieku 18-60 lat na terenie przygranicznym Polska – Litwa. Partnerzy ustalili również, że merytorycznymi partnerami projektu będą: Polskie Towarzystwo Ginekologiczne i Litewskie Towarzystwo Ginekologiczne. Strony wspólnie uznały, że liderem projektu będzie SPZOZ w Augustowie.

W dniu 30 maja 2016 r. zorganizowano spotkanie Dyrektor SPZOZ Augustów Danuty Zawadzkiej i Dyrektora Polikliniki w Alytusie w Białymstoku, które dotyczyło zatwierdzenia projektu i podpisania dokumentacji aplikacyjnej oraz umowy partnerskiej, zgodnie z ustalonymi założeniami projektowymi.

Podczas posiedzenia Wspólnego Komitetu Monitorującego, które odbyło się w dniach 26-27 października w Gołdapi zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania, na tej liście znalazł się m.in. projekt „Powiaty Alytus i Augustów – bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny”.

W rezultacie strony podjęły się realizacji projektu zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Czas realizacji projektu został określony: od 01.03.2017 r. do 30.11.2018 r. Beneficjentem wiodącym jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie.  Realizacja projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa Polska przy udziale procentowym 85%, tj. w kwocie 557 135,27 EUR, całkowita wartość projektu wynosi 655 453,28 EUR.

Celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu kobiet i ich rodzin z przyczyn zdrowotnych poprzez zwiększenie dostępu do specjalistycznej opieki medycznej w zakresie zdrowia reprodukcyjnego, opieki prenatalnej i prewencji chorób nowotworowych.

Jako działania projektu należy wyróżnić kampanię otwierającą projekt z udziałem lekarzy specjalistów z Polski i Litwy, zakup nowoczesnego sprzętu medycznego, kampanie społeczną propagującą profilaktykę zdrowotną kobiet. Ponadto partnerzy wdrażają wspólne programy przesiewowe skierowane do kobiet w obu regionach. Obejmują one profilaktyczne badania ultrasonograficzne – ginekologiczne oraz badania kolposkopowe. Badania zostaną przeprowadzone na nowoczesnym sprzęcie zakupionym w ramach projektu m. in. aparatach USG, kolposkopach. Ukończenie realizacji projektu będzie stanowić konferencja zamykająca na Litwie.

 

Adres stron internetowych beneficjentów projektu:

SPZOZ w Augustowie http://www.spzoz.augustow.pl/

Poliklinika w Alytusie http://www.apoliklinika.lt/